اصلاح طلبان گلستان اسب خود را برای رقابتهای انتخاباتی زین کردند