عرضه 850 عنوان کتاب از کنگره های دفاع مقدس در نمایشگاه