امسال بيش از 10 هزار نفر از استان عازم مرقد امام خميني(ره) مي شوند