کرار چگونه بدون معاینه به بازی با تراکتورسازی رسید؟