ریاض رکن و اساس سلطه واشنگتن در منطقه است/هادی مشروعیت خود را از دست داده است/عربستان بیمارستان‌ها ر