انتقام قرمزهای آنفیلد از مورینیو یا خداحافظی تلخ اسطوره؟