سقوط هواپیمای نظامی در اسپانیا سه کشته به همراه داشت