استاندار کرمانشاه: شرایط لازم برای تشکیل و مشارکت مردم در بخش تعاونی باید فراهم شود