محرومیت یک روزه 29ناشر از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران