آقا فرمودند«اگر دوباره هواپیما به یمن اعزام کنیم شما را میفرستیم»