میزان تلفات ناشی از حوادث کار در خراسان شمالی کاهش یافت