قوانین مضاربه شفاف باشد / بیشتر بانک‌ها در رفع آلودگی مالی عملکرد شفاف ندارند