توزیع پول بدون سیاست‌های رفاهی به عمق فقر می‌افزاید