فعال شدن موتور یکی از موشک های زمین به هوا در جریان ...