ظرفیت علمی بوشهر برای پیشگیری از اعتیاد به کار گرفته شود