کريمي: با کمک خدا و همت بازيکنان تيم در ليگ خواهد ماند