آیا بیماری های کبدی از بیماری دیابت هم نشات می گیرد؟