کتاب زندگانی پیامبر در هفت جلد در معرض دید بازدید کننده گان قرار گرفت