لزوم ارائه فرصت برابر برای جبران عقب ماندگی در اقتصاد دانش بنیان