49 مدرسه استثنایی و 20 مرکز اختلالات یادگیری در گیلان وجود دارد