فرماندار پاوه:روستاها به عنوان اساس و پایه توسعه باید مورد توجه قرار گیرند