تعطیلی ۲۹ غرفه و محرومیت ناشران آنها از حضور در نمایشگاه کتاب سال