قبل از اینکه به ایران و به پرسپولیس بیایم آوازه هوادارانش را شنیده بودم