30 دستگاه موتور تلمبه غیرمجاز برداشت آب در شیروان و فاروج شناسایی شد