امیرزاده: 29 غرفه به مدت یک روز در نمایشگاه کتاب تعطیل می‌شوند