ابداع یک جهش جدید و معالجات دارویی بهتر و جلوگیری از دیابت