مذاکرات باید به فینال برسد و ما نتیجه بگیریم /مسئله رفع حصر به مجمع ارتباطی ندارد