۲۹ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب بیست و نهم محروم شد