روایت رئیس نمایشگاه کتاب پاریس از ترجمه آثار فارسی / نباید مشکلات سیاسی ما را از نشر و فرهنگ دور کند