پایین ترین سرانه وزارت علوم مربوط به دانشگاه فنی حرفه ای است