تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/سرپرست جدید معرفی شد