کي‌روش:ليست نهايي بازيکنان تيم ملي هفته آينده اعلام خواهد شد