تشريح جزئيات حادثه مهاباد از زبان معاون اجتماعي ناجا