طرف غربی مذاکرات درحال حاضر با زبان تهدید کار خود را جلو می‌برد