فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در القلمون