اجرای نخستین موسیقی کودک با سازهای ایرانی در گلستان