هشدار رئیس جمهور جیبوتی درباره خطرات بحران یمن برای خاورمیانه