بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت به اتمام رسید