رونمایی از سه کتاب تازه انتشارات فاتحان در نمایشگاه کتاب