کری با همتایان شورای همکاری خلیج فارس خود در پاریس دیدار کرد