۴۶ هزار واحد در حوزه اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است