جزئیات جدیدی از رابطه «جعبه سیاه مافیای نفتی» با خاندان م.ه