کارشناسان :قانون باید از اجمال، ابهام و اهمال مبرا باشد