هیچ کس حق ندارد از رهبری جلوتر حرکت کند/اینکه برخی در آمریکا چه می گویند اهمیت ندارد