شیر خشک رژیمی نوزادان مبتلا به بیمارهای خاص کشور در شهرکرد تولید می شود