بازگشت کرار و تفاوت نسل جدید و قدیم از زبان فروزان