فرماندار مراغه: استقلال مردم از مهمترین خدمات امام راحل به جامعه است