جوانان و مملکت را عاشورا و فاطمیه حفظ و بیمه می‌کند