مشاور روحانی: برخی از وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد