اجرای 21 فقره احکام قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در بابل